Die neun Musen

Klio, Melpomene, Terpsichore, Thalia, Euterpe, Erato, Urania, Polyhymnia, Kalliope

Eselsbrücken

KlioMeTerThal – EuErUrPoKal